YASAL NOT VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ & TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZİNLERİ

İşbu belge ile, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş.’nin internet sitesinde verebileceğiniz “kişisel verilerinizle” ilgili olarak (ad, soyad, cinsiyet, yaş, doğum tarihi, çalışılan sektör, aylık gelir, cep telefonu numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, fatura, konum/lokasyon bilgisi, harcama tercihi ve alışkanlıkları, eğitim durumu gibi bilgiler), bu verileri bu internet sitesindeki ve/veya yönlendirildiğiniz internet sitesindeki ilgili alanlara girmiş olmakla, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş.'nin ve Borusan Otomotiv grup şirketlerinin, bu verileri, aşağıda yazılı işlemler için, 07/04/2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” başta olmak üzere, diğer ilgili yasa ve mevzuata uygun surette işlemesine ve aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilmesine, kendi hür iradenizle izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu izniniz, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde sizin, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. tarafından hak ve yükümlülükleriniz konusunda açıkça ve etraflıca bilgilendirilmiş olmanıza dayanmaktadır:

Veri işleme ve aktarma konusunda verdiğiniz bu izni her zaman premium@borusanotomotiv.com adresine e-posta göndererek ya da 0850 252 44 44 no'lu İletişim Merkezi'mizi arayarak geri alabilirsiniz.

Verdiğiniz veri işleme ve aktarılması izni, size yönelik yapılacak ürün, hizmet, özel teklif ve kampanyaları, pazarlama iletişimi faaliyetleri, sadakat kartı ve anket uygulamaları amaçları da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletini gönderimimin, seçeceğiniz / seçtiğiniz iletişim kanalları (E-posta, Telefon, SMS/MMS) vasıtasıyla gerçekleştirilmesinde, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ve işbirliği içinde olduğu / olacağı üçüncü kişiler tarafından (örneğin, Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., anlaşmalı banka ve finansman kuruluşları, internet sitesi ve ticari elektronik ileti servis sağlayıcıları gibi), verilerinizin analiz edilmesinde, adı geçenlerin vereceği hizmetleri yerine getirmeleri, iyileştirmeleri ve/veya size uygun ürün ve hizmet tanıtımını sağlayabilmeleri amacına hizmet etmek üzere çeşitli analiz ve araştırmalara konu edilmesinde, ayrıca çağrı merkezi hizmeti başta olmak üzere web sitesi altyapısı gibi hizmetlerin alındığı üçüncü kişilere ve aracı hizmet sağlayıcılarına (euro.message vb.), gerekli olduğu ölçü ve sınırda ve yasaların izin verdiği diğer kriterler çerçevesinde aktarılmasında, şayet finansman ve/veya sigorta konularında bu web sitesinde yer alan üçüncü kişilerin linklerine de varacak kişisel verileri girmeniz halinde bunların da ilgili üçüncü kişilere aynı kriterler çerçevesinde aktarılmasında kullanılacak olup, işbu bilgilerin Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş., Borusan Otomotiv grup şirketleri ve anılanların işbirliği yapmakta olduğu /olacağı üçüncü kişiler tarafından işlenip, belirtilen kimselerce muhafaza edilmesine ve birbirlerine aktarılmasına muvafakat etmektesiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aşağıdaki haklarınızı ve yükümlülükleri de bilmektesiniz:

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
• Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. ve anlaşmalı olduğu 3.kişiler, ilgili kişi tarafınca izin verildiği takdirde, ilgili kişinin kişisel verilerini işleme ve burada belirtilen 3. Kişilere aktarabilme hakkına sahip olacaktır.

• Kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması hususunda rıza gösteren kişiler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi uyarınca şu haklara sahiptir:
    a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
    e) Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

• İlgili kişi, yetkisiz veya hukuka aykırı şekilde işlem yapıldığını düşündüğü ya da tarafımıza aktardığı herhangi bir kişisel bilgisinde değişiklik olduğunda, her zaman, premium@borusanotomotiv.com adresine e-posta göndererek veya 0850 252 44 44 no’lu telefondan arayıp veri sorumlusuna ulaşarak kişisel bilgilerini değiştirebilir ya da kişisel verilerini geri alabilecektir.

• İlgili kişi, her türlü başvuru ve şikayetini öncelikle veri sorumlusuna yapacak; veri sorumlusu da en geç 30 gün içinde başvuruyu sonuçlandıracaktır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunabilecektir.

• İlgili kişinin veri sorumlusu ile paylaştığı kişisel verilerin 3. Kişilerce öğrenilmesinde kendi kusurunun bulunması ya da bu kişisel bilgilerin herkes tarafından bilinebilecek durumda olması halinde, ilgili kişi, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş.’den, Borusan Otomotiv grup şirketlerinden ve anlaşmalı üçüncü kişilerden hiçbir şekilde yasal bir hak talep edemeyecektir. Ayrıca, internet sitemizde ve sitemizden yönlendirildiğiniz internet sitelerinde vereceğiniz e-posta adresleri, telefon ve diğer iletişim numaraları bakımından, 05/11/2014 tarihli 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. tarafından size yönelik olarak yapılacak ürün, hizmet, özel teklif ve kampanyaları, pazarlama iletişimi faaliyetleri, sadakat kartı ve anket uygulamaları, şirket tanınırlıklarımızın artırılması, kutlama, temennilerin iletilmesi amaçları da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletini gönderiminin, sizin seçtiğiniz / seçeceğiniz iletişim kanalları (E-posta, Telefon, SMS/MMS) vasıtasıyla gerçekleştirilmesine de izin verebilirsiniz (bu izni bu web sitesinin herhangi bir linkinde de verebilir durumda olabileceğinize ve burada yapmadığınız seçim işaretlemesiniz zamansal olarak başka bir linkte yapmış iseniz o işaretlemenin geçerli sayılacağına dikkatinizi çekmek isteriz):
Ticari elektronik iletişim konusunda verdiğiniz bu izninizi her zaman premium@borusanotomotiv.com adresine e-posta göndererek ya da 0850 252 44 44 no'lu İletişim Merkezi'mizi arayarak geri alabilirsiniz.
Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere ve kişisel veriler de bu konudaki izninizi geri alana kadar kayıt altına alınarak saklanacaktır. Veri tabanımızda hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenme, yanlış olan verilerinizin düzeltilmesini, verilerin silinmesini talep etme hakkınız dahil yukarıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu taleplerinizi 0850 252 44 44 no'lu İletişim Merkezi'mize veya premium@borusanotomotiv.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Telif
Telif hakkı Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş.'ye (İstanbul/Türkiye) aittir. Tüm haklar saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Tüm öğeler ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.

Logolar
Sitemizde yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve araç üzerinde bulunan model yazıları, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece kopyalanamaz ve kullanılamazlar.

Bilgiler
Tüm bilgiler Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş. tarafından "olduğu gibi" ve hiçbir surette herhangi bir garanti ya da taahhüt içermeden ya da ima edilmeden verilmektedir. Bilgilerin doğru olduklarından yola çıkıldıysa da sitemizin bazı hata ya da yanılgıları içermesinin mümkün olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Ürünler
Bu sitede yer alan tüm ürün bilgileri en güncel yayınlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş. dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.
Copyright 2016. PREMİUM ÇÖZÜMLER platformu ve/veya BORUSAN OTOMOTİV PREMİUM KİRALAMA VE TİCARET A.Ş., bir sigorta şirketi, aracısı ya da sigortacılık destek hizmet sağlayıcısı olmadığı gibi kredi sağlayıcı bir kuruluş da değildir. Bu platformdaki sigorta seçenek ve tekliflerine erişimi, anlaşmalı kuruluş olan Marsh Sigorta ve Reasurans Brokerliği A.Ş.; kredi seçenek ve tekliflerine erişimi ise anlaşmalı bankalar olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş. ve anlaşmalı finans kuruluşu olan TEB Finansman A.Ş. sağlamaktadır.
Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş. bir Borusan Otomotiv Grubu şirketidir.

BİLGİLENDİRME

Size özel kredi seçeneklerini görüntüleyebilmek için TEB Finansman A.Ş.'nin başvuru sayfasına yönlendiriliyorsunuz.